Loading
pdf

جزوه جلسه 10 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ دهم: رگ ها

درباره جزوه جلسه 10 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ دهم: رگ ها

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ، ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ 

1) ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺣﺒﺎﺑﮏﻫﺎ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 

2) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻠﻤﺒﮥ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای، در ﺣﻀﻮر درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻻﻧﻪﮐﺒﻮﺗﺮی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد. 

۳) درﯾﭽﻪﻫﺎی ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 

۴) اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی دﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎزدﻣﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.


کدام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) ﺗﻌﺪاد رگﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه ﻟﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رگﻫﺎی ﺧﺎرجﺷﺪه از آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
2) ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺣﻔﺮات دﯾﻮارۀ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
۳) ﮔﺮهﻫای ﻟﻨﻔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن دﯾﺪه می¬شوند.
4) مویرگ¬های لنفی در جا به جایی یاخته ها نقش ندارند.

در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ O2 و اﻓﺰاﯾﺶ  CO2 در مجاور بافت ، ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺻﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل  ..............آن، به ترتیب ..............  و  .............. می ¬یابند۱) ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﺒﺴﺎط- اﻧﺒﺴﺎط 
2) ﻣﻮﯾﺮگ و ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﺒﺴﺎط- اﻧﺒﺴﺎط
۳) ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﻘﺒﺎض- اﻧﻘﺒﺎض  
4) ﻣﻮﯾﺮگ و ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﻘﺒﺎض- اﻧﻘﺒﺎض

ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن درون آنﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 
اﻟﻒ) ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎی ﺑﺪن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻘﯽ ﻫﺮ اﻧﺪام ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ب) ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﮐﻞ 8/0  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺑﺮ دﯾﻮارۀ ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد. 
ج) ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﯿﻨﮥ ﺧﻮن ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﭼﺮﺧﮥ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
د) ﻓﺸﺎر ﮐﻤﯿﻨﮥ ﺧﻮن ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮارۀ ﮐﺸﺴﺎن ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ در 5/0 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد. 1) 3 مورد2) 2 مورد 3) 1 مورد4) صفر مورد


ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن در ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 
۱) ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ   
2) وﺟﻮد ﺑﻨﺪارۀ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ 
۳) زﯾﺎدی ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺧﻮن   
۴) ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﺑﺎﻻی ﭘﻼﺳﻤﺎ


چند مورد عبارت «در مویرگ¬های خونی ......................................... ..بر خلاف مویرگ¬های خونی... ................... ...................... وجود دارد.» را نادرست تکمیل می¬کند.
1) ﻣﻨﻔﺬدار- ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﯾﺎﺧﺘﻪای 
۲) ﻣﻨﻔﺬدار- ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪای 
۳) ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ- ﻣﻨﻔﺬدار، ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺻﺎﻓﯽ 
۴) ﻣﻨﻔﺬدار و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ- ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻗﺺ


در ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ......................................  ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ......................................  را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. 
1) ﻃﺤﺎل- ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﻔﺮۀ ﺑﯿﻦﯾﺎﺧﺘﻪای 
2) ﻏﺪۀ ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ، ﻣﻨﺎﻓﺬ کم  و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦﯾﺎﺧﺘﻪای
3) ﺷﺸﯽ- ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﮋه  
4) راﺳﺖ روده- ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮔﺴﺘﺮده و ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﮋه

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 
۱) اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی دو ﻃﺮف ﻏﺸﺎی ﻣﻮﯾﺮگ، در اﻧﺘﻬﺎی رگ از اﺑﺘﺪای رگ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. 
۲) ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت، ﻣﻐﺰ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
3) اﻓﺰاﯾﺶ  ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻨﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻫﺮﮔﯽ، ﭘﺪﯾﺪۀ ﺧﯿﺰ در اﻧﺪامﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
۴) ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﺑﺪن، در دﯾﻮارۀ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.


ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت «در ...................................  ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ................................... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ................................... ﺑﺎﻋﺚ  ...................................ﺗﻮدهای ﻣﻮاد از رگ ﻣﯽﺷﻮد.» را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 
اﻟﻒ) ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﺧﺮوج 
ب) اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ج) ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
د) اﺑﺘﺪای ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﺧﺮوج ۱) ۲ ﻣﻮرد 2) 1 ﻣﻮرد  3) 4  مورد4) 3 ﻣﻮرد


ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از موارد زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟ 
اﻟﻒ) ﻓﺸﺎر منفی و ﻣﮑﺶ ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻨﺒﺪی ﺷﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. 
ب) حرکات تلمبه¬ای ماهیچه¬ها که به گردش خون در سیاهرگ کمک می کنند، همواره با تغییر طول و قطر ماهیچه نمی¬باشد. 
ج) انقباض ماهیچه ها صاف اطراف سیاهرگ ها به جریان خون درون آن¬ها کمک می¬کند. 
د) دریچه¬های لانه کبوتری موجود در سیاهرگ بازو مانند سیاهرگ¬ها پا مانع از پایین آمدن خون درون آن می¬شوند. 
هـ) در هنگام ایستادن، دریچۀ لانه کبوتری و انقباض ماهیچۀ مخطط به جریان  خون سیاهرگها کمک می کند. 1) 2 ﻣﻮرد 2) 4 ﻣﻮرد3) 3ﻣﻮرد4) 1 ﻣﻮرد

به ترتیب بیش¬ترین مقدار خون و بیش¬ترین  سرعت خون در کدام رگ است؟ ۱) آﺋﻮرت- آﺋﻮرت ۲) آﺋﻮرت- ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ۳) ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ- آﺋﻮرت ۴) ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ- ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ

لنف تیموس و طحال، به ترتیب به کدام سیاهرگ¬های زیر ترقوه¬ای وارد می¬شوند؟1)  چپ – راست2) راست – راست3) چپ – چپ4) راست- چپ

چند عبارت زیر در مورد دستگاه لنفی نادرست می¬باشد؟
الف) اندام لنفی واقع در لوله گوارش، در ساخت یاخته بدون دانه نقش دارد.
ب) اندام ها و گره¬های لنفی واقع در دوطرف دیافراگم در ساخت یاخته های تک هسته ای دفاعی نقش دارند.
ج) مویرگ¬های لنفی همانند مویرگ¬های کلیوی، سوراخ¬دار هستند.
د) مویرگ های لنفی در انتقال و پخش یاخته های سرطانی در قسمت های مختلف بدن نقش دارند.1) 2 مورد 2) صفر مورد3) 1 مورد4) 3مورد

کدام عبارت نادرست است؟ 
۱) ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎنﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد، از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
۲) ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻨﻒ، در ﻣﯿﺎن ﺣﻔﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. 
۳)  ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ  ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران ﺑﻪ ایمنی ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. 
۴) دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﯽ در ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮهﻫﺎی لنفی آن ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.


کدام نادرست است؟ «گره¬های لنفاوی، ......................................................................................... » ۱) ﻣﻮادی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ     2) ﺣﺎوی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ3) در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ  4) در ﻣﺴﯿﺮ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ درﯾﭽﻪدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...