فیلم ها جمع بندی 14 ساعته عربی کنکور نظام قدیم میلاد ناصح زاده

Loading

فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث ترجمه

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده ادامه مبحث ترجمه

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسم ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم - قسمت دوم

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی اسم

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی فعل

فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده اعراب فعل مضارع

فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث وصف و اضافه

فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث نواسخ و شکل