فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

جزوه جلسه 23 - درسنامه جامع هندسه تحلیلی ویژه کنکور کارشناسی

ماقطع مخروطی

دایره و خواص آن: تعریف دایره ، معادله دایره در حالت کلی ، معادله دایره عبوری از سه نقطه ، اوضاع نسبی نقطه و دایره ، اوضاع نسبی خط و دایره ، اوضاع ن

آرشآرش