جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 109 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم)

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم) 

مبحث: سلول های الکتروشیمیایی 

و حل تست های موضوعی 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات کلاس شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا آقاجانی

فیلم ها کلاس شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا آقاجانی

Loading
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (آموزش جدول تناوبی)

فیلم جلسه 1 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (آ ...

معارفه و تدریس فصل اول آموزش جدول تناوبی زمان 55دقیقه و5ثانیهعنوان:معارفه و جدول تناوبی(مباحث پایه ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ادامه ی جدول تناوبی) و شروع فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

ادامه جدول تناوبی و شروع فرمول نویسی تدریس: فصل سوم شیمی چهارم، آموزش فرمول نویسی زمان 59دقیقه و1 ...
فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

فیلم جلسه 4 - فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

شروع شیمی آلی + هیدروکربن ها
فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه)

فیلم جلسه 5 - فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گر ...

تدریس: فصل پنجم: گروه های عاملی در یک نگاه
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی)

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آ ...

فصل پنجم: گروه های عاملی + الکل: متانول، اتانول، 1 پروپانول، 2 پروپانول، اتیلن گلیکول، گلیسرین، انو ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی)

فیلم جلسه 7 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آ ...

فصل پنجم: گروه های عاملی + اتر: دی متیل اتد، دی اتیل اتر کتون: پروپانون (استون)، 2 هپتانون آلدهید: ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی)

فیلم جلسه 8 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آ ...

ادامه ی فصل پنجم: گروه های عاملی(ساختارهای مهم) + تدریس صفحات 19، 20 و 21 جزوهبنزن، حلقه بنزن، ترک ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (اعداد کوانتومی)

فیلم جلسه 9 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

حل تست از مبحث گروه های عاملی فصل پنجم + شروع تدریس فصل اول شیمی(2): اعداد کوانتومی و آرایش الکترون ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی)

فیلم جلسه 10 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل اول: ادامه ی تدریس اعداد کوانتومی، شروع اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی + ترتیب پر شدن زیرلایه از ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (اصل آفبا)

فیلم جلسه 11 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل1 شیمی2: ساختار اتم + تولوئن، فنول، اصل آفبا، بیرونی ترین زیرلایه
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (آرایش الکترونی)

فیلم جلسه 12 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل اول شیمی(2): ادامه ی مبحث آرایش الکترونی + تعیین شماره تناوب آزمون تستی 7 سوالی تکلیف: سوالات ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (آرایش الکترونی)

فیلم جلسه 13 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل اول شیمی2: ادامه ی ساختار اتم حل مثال از مبحث آرایش الکترونی مثال های صفحات 25 تا 54 فصل اول ج ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (انرژی های یونش)

فیلم جلسه 14 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل اول شیمی2: ادامه ی ساختار اتم تدریس و حل تست از مبحث انرژی های یونش و متوالی + تدریس اختلاف نوت ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

فیلم جلسه 15 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی ...

فصل پنجم: ادامه ی شیمی آلی تدریس: حل مثال آلکان های شاخه دار حل سؤالات 65، 111، 114، 16 و 18 حل م ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

فیلم جلسه 16 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی ...

فصل پنجم: ادامه ی ترکیبات آلی (نام گذاری آلکان های شاخه دار و شروع نام گذاری آلکن های شاخه دار) صفح ...
ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین)

فیلم جلسه 17 - ادامۀ فصل اول شیمی(2): ساختار ...

فصل اول: ادامه ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) صفحه 10: سوالات 27 و 40 و ... 
فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یو ...

فصل سوم: ترکیب های یونی (قسمت اول) تدریس صفحات 9 تا 12 از فصل سوم حل سوالات 22، 20، 18 و 24مباحث: ...
ادامۀ فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - ادامۀ فصل سوم شیمی(2): ترکیب ...

فصل سوم: ادامه ی ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) تدریس صفحات 13 تا 16 جزوه حل سوالات 3 ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس)

فیلم جلسه 20 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس یا مدل الکترون نقطه ای) صفحات 19 تا 22 جزوه: ساختار لو ...
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس)

فیلم جلسه 21 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: لوویس یون ها، شکل هندسی مولکول ...
ادامه ی فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های

فیلم جلسه 22 - ادامه ی فصل چهارم شیمی(2): تر ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های مولکولی) تدریس صف ...
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش + فرمول ...
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی

فیلم جلسه 24 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی ادامه ی تدریس فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری + تع ...
فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی

فیلم جلسه 25 - فصل دوم شیمی(2): روندهای تناو ...

حل تست های 27 و 28 پلی کپی (ادامه ی زنگ قبل) تدریس فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی، صفحات 13، 14، 1 ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

فیلم جلسه 26 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی ...

ادامه ی فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی تدریس صفحات 7، 8، 9 و 10 از فصل دوم جزوه بررسی یدومتان، کلرومتا ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی

فیلم جلسه 27 - ادامۀ فصل دوم شیمی(2): روندها ...

ادامه ی فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی تدریس صفحات 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 24 جزوه حل تست های 17 ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی (حل تست)

فیلم جلسه 28 - ادامۀ فصل دوم شیمی(2): روندها ...

ادامه ی فصل دوم شیمی(2): روندهای تناوبی حل تست های فصل دوم جزوه شیمی(2) تست های شماره 30 تا 47 صف ...
ادامۀ فصل دوم و پنجم شیمی(2): روندهای تناوبی- شیمی آلی

فیلم جلسه 29 - ادامۀ فصل دوم و پنجم شیمی(2): ...

ادامه ی فصل دوم و پنجم شیمی(2): روندهای تناوبی- شیمی آلی حل تست آخر صفحه 24 فصل دوم جزوه شیمی(2) ح ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی (حل تست)

فیلم جلسه 30 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی ...

ادامه ی فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی حل تست های صفحات 27، 28، 29 و 30 جزوه شیمی(2) انواع پیوند بین م ...
ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی آلی

فیلم جلسه 31 - ادامۀ فصل پنجم شیمی(2): شیمی ...

ادامه ی فصل پنجم: شیمی آلی حل تست 61 تا 68 صفحه ی 30 این جلسه به علت قطع برق ناقص مانده بود و ادام ...
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی

فیلم جلسه 32 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی حل تست های کنکور 94 مباحث: پیوند کووالانسی، انواع پ ...
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کوالانسی

فیلم جلسه 33 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مبحاث: تشکیل پیوند کوالانسی و نیروهای بین مولکولی 
ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کوالانسی

فیلم جلسه 34 - ادامۀ فصل چهارم شیمی(2): ترکی ...

ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: مقایسه ی نقطه ی جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه های 14 تا ...
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری (موازنه)

فیلم جلسه 35 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری (موازنه) آموزش موازنه 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری (معادله نویسی)

فیلم جلسه 36 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری (معادله نویسی) تدریس انواع واکنش های شیمیایی: سوختن، ترکیب(سنت ...
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 37 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری تدریس مباحث: تجزیه و جابجایی یگانه و دوگانه 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 38 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل تست های کنکور سراسری 
فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 39 - فصل اول پیش: سینتیک

فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات 13 تا 22 جزوه 
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 40 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات 13 تا 22 جزوه 
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 41 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل سؤالات 24، 26، 9 و 15 تست های کنکور و سؤالات 12 و 25 تست های تکمیلی  ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل مسائل 25، 17 و 5 تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غل ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت)

فیلم جلسه 43 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قا ...

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) صفحات 26، 27 و 31 کتاب برگزاری يک آزمون ده دقیقه ای و حل ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت)

فیلم جلسه 44 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قا ...

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) حل تست های تکمیلی قانون سرعت صفحات 70، 71 و 72 و صفحات 26 ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 45 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیکمباحث: نظریه های سینتیک، نظریه ی برخورد، نظریه ی حالت گذار(پیچیده ی فعال ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 46 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (حل تست های سینتیک شیمیایی) حل سؤالات 52، 54، 55، 60، 61، 62 و 68 از صف ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 47 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک برگزاری آزمون سینتیک در کلاس و حل سوالات آن توسط دبیر 
فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 48 - فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فصل اول شیمی(3): استوکیومتری مبحث: آموزش نکات استوکیومتری حل تست 31 جزوه 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 49 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل مسائل استوکیومتری، تست های 47، 52، 69، 62، 86، 93 و 68 تکل ...
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 50 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل سوالات 76، 98، 108، 104 و 115 جزوه این جلسه در جلسه 49 قرا ...
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 51 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری مباحث: بازده درصدی واکنش، استوکیومتری، موازنه، واکنش سوختن، وا ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 52 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل تست های سینتیک، سوالات 8 و ... 
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 53 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل تست های 11، 22، 26، 28، 37 و 38 از صفحه 63 (تست تکمیلی) توضیح بیشتر ...
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 54 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل تست های استوکیومتری 57، 73، 74 و 59 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 55 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل تست های 72 و 47 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 56 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل تست های 91، 92، 103، 105، 106 و 121 جزوه 
ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکیومتری

فیلم جلسه 57 - ادامۀ فصل اول شیمی(3): استوکی ...

ادامه ی فصل اول شیمی(3): استوکیومتری حل تست های آزمون سنجش مورخ هشتم آبان 1394 سؤالات 170 تا 175 و ...
فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 58 - فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فصل 2 شیمی پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحات 97، 98، 99، 100، 101، 102، 104 و 105 کتاب تکلیف: برا ...
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 59 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحه ی 106 تست های کنکور سراسری صفحه 117 حل تست های 18 ...
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 60 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های 40، 11، 30، 44 و 9 کتاب تست 
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 61 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های 40، 25، 28، 42، 43، 48 و 32 از صفحه ی 171 کتاب تست  ...
ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها

فیلم جلسه 62 - ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول هامباحث: انواع غلظت، غلظت مولار، درصد جرمی و ... تکلیف: از شماره 692 ...
ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها

فیلم جلسه 63 - ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها حل سوالات 1، 22، 25، 16 و 20 تکلیف: تست های شماره ی 2، 3، 4، 5، 8، ...
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 64 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های 34، 41 و 36 صفحه ی 126 حل تست های تکمیلی 31، 28 و ...
فصل سوم شیمی(3): محلول ها

فیلم جلسه 65 - فصل سوم شیمی(3): محلول ها

فصل سوم شیمی(3): محلول ها مبحث: انواع غلظت حل تست های 15، 14، 36، 13، 33 و 34  تکلیف: تست های 11 ...
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 66 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی صفحه 173 تست های 53 و 42 تدریس مبحث: تفسیر ثابت تعادل خارج قس ...
ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 67 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شی ...

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی حل مسائل ثابت تعادل تلفیقی با Q تست های 51، 53، 56 و 61 صفحه ...
ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 68 - ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های ...

ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی مباحث: عوامل مؤثر بر تعادل، اصل لوشاتلیه، اثر غلظت، اثر فشار ...
ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی

فیلم جلسه 69 - ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های ...

ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های موضوعی: صفحه ی 154 تست 76 و 103 صفحه ی 176 تست ه ...
ادامۀ فصل 2 شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 70 - ادامۀ فصل 2 شیمی(3): ترمودینا ...

فصل 2 شیمی(3): ترمودینامیک مباحث: ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی حل تست های 1 ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 71 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک مباحث: قانون اول ترمودینامیک، انجام واکنش در حجم ثابت و فشار ثاب ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 72 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک مباحث: برخی از آنتالپی های مهم (ΔH)، تعیین گرمای واکنش، آنتالپی ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 73 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک مبحث: ادامۀ تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی های تشکیل مو ...
ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک

فیلم جلسه 74 - ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتی ...

ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول  مدت زمان 00:46:13پوشش مطالب باقی ...
ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک

فیلم جلسه 75 - ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتی ...

ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول  پوشش مطالب باقی مانده از سینتیکمد ...
ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

فیلم جلسه 76 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک تدریس مباحث باقیماندۀ فصل اول 
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 77 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک حل تست 
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 78 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک مباحث: آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی- انرژی آزاد ...
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 79 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک حل تست های این بخش 
ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک

فیلم جلسه 80 - ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودی ...

ادامۀ فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک حل تست های 51، 55، 61، 38 و ... 
ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 81 - ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت اول) 
فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت اول)

فیلم جلسه 82 - فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت ...

فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت اول) قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، باز آرینوس، اسید و ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 83 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دوم) حل تست های قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، ب ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سوم)

فیلم جلسه 84 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سوم) ادامۀ قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها  مباحث: فسفریک اسید، ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 85 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهارم) تدریس قسمت سوم: مسائل pH تکلیف: حل تست های 21، 24، 26، ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 86 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پنجم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مقایسۀ قدرت اسیدی در کرب ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت ششم)

فیلم جلسه 87 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت ششم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مبحث: قدرت بازی آمین ها  ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 88 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هفتم) مبحث: قسمت پنجم: آبکافت نمک های اسیدی، بازی و خنثی اسید ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 89 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هشتم) حل مسائل pH مباحث: رقیق کردن اسیدهای قوی، غلیظ کردن اسید ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت نهم)

فیلم جلسه 90 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت نهم) مباحث: استرها، نام گذاری استرها، فرمول عمومی استرها، الکیل ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دهم)

فیلم جلسه 91 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دهم) مباحث: بافرها (بافر اسیدی و بافر بازی)  صفحۀ 82، حل سؤالات ...
ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 94 - ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت دوم) مبحث: خواص کولیگاتیو 
ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 95 - ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(3): محلول ها (قسمت سوم) مبحث: حل تست های خواص کولیگاتیو، مواد الکترولیت و غیرالک ...
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 96 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سیزدهم) حل تست های کنکور سراسری از مبحث اسید و باز 
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 97 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهاردهم) ادامۀ حل تست های کنکور سراسری از مبحث اسید و باز 
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 98 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پانزدهم) حل تست های کنکور سراسری 
ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 99 - ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز ...

ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت شانزدهم) حل تست های کنکور سراسری 
فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 100 - فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (ق ...

فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت اول) مباحث: مفهوم اکسایش و کاهش، تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمی ...
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 101 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت دوم) مباحث: موازنۀ واکنش های اکسایش، کاهش و اکسایش در ترکیب ه ...
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 102 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت سوم) مبحث: جدل سری الکتروشیمیاییاکسایش و کاهش، سلول الکتروشی ...
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 103 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت چهارم) حل تست های موضوعی صفحۀ 4 به بعد شماره تست ها: 15، 17، ...
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 104 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت پنجم) مبحث: خودرگی آهن، راه های جلوگیری از خوردگی آهن 
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 105 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت ششم) مباحث: راه های جلوگیری از خوردگی آهن، حل تست های موضوعی ...
ادامۀ فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 106 - ادامۀ فصل سوم شیمی(2): ترکیب ...

ادامۀ فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم) مبحث: نمک های آب پوشیده (متبلور) صفحۀ 178 
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 107 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هفتم) مبحث: برقکافت 
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 108 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت هشتم) مباحث: استخراج الومینیوم (فرایند هال) و آبکاری 
ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 109 - ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروش ...

ادامۀ فصل چهارم پیش: الکتروشیمی (قسمت نهم) مبحث: سلول های الکتروشیمیایی و حل تست های موضوعی 
جشنواره یلدایی آلاء