فیلم ها نمونه فیلم ریاضیات ریاضی ابریشم

فیلم جلسه 2 - گسسته - تسلط (قسمت بیست و نهم) تست های تسلط معادله همنهشتی و سیاله از تست 358 الی 366

لینک های مستقیم دانلود این فیلم