فیلم ها نمونه فیلم همایش زیست شناسی آرش آلاء | کنکور 99/محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 5 - بخشی از پک ژنتیک (قسمت ششم) درسنامه فصل اول سال دوازدهم گفتار اول و دوم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم