فیلم ها نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 4 - نمونه از فصل دوم دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)

آرشآرش