فیلم جلسه 13 - ادامه بردارها

بردار-قسمت13
مرور ضرب خارجي
وادامه تدريس ضرب خارجي
ويژگي هاي ضرب خارجي
رابطه لاگرانژ
ضرب مضاعف
حل سوال 129 گاج

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده

Loading
فصل اول - جلسه اول بردار

فیلم جلسه 1 - فصل اول - جلسه اول بردار

تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ایآقای شامی زاده در این جلسه اعلام کر ...
جلسه دوم بردار

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم بردار

ادامه ی تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ایادامه بردار،پاره خط جهت دا ...
جلسه سوم بردار

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بردار

حل تست های درس نامه 1 تا 4 گاج
جلسه چهارم بردار

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم بردار

حل تست های درس نامه 5 تا 7 گاج
جلسه پنجم بردار

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم بردار

حل تست های باقی مانده از درس نامه های 1 تا 7 گاج
جلسه ششم بردار

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم بردار

حل تست های باقی مانده از درسنامه 7 و تدریس و حل درسنامه 8.
جلسه هفتم بردار

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم بردار

بردار-قسمت7تدريس درسنامه 9گاجمباحث:بردار يكهنوشتن بردار در راستاي 2بردار ديگرهم طول كردن بردارهاحل س ...
جلسه هشتم بردار

فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم بردار

تدریس درسنامه 10 گاج
جلسه نهم بردار

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم بردار

حل تست های درسنامه 10،تدریس و حل تست های درسنامه 11
جلسه دهم بردار

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم بردار

بردار-قسمت10مرور مباحث:خواص ضرب داخليزاويه بين 2بردارشرط موازي و عمود بودن 2بردارنامساوي كوشي-شوارتز ...
جلسه یازدهم بردار

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم بردار

بردار-قسمت11درسنامه13:اتحادها در بردارهاشماره سوال هاي حل شده:63- 65- 67(مهم)-69-71-73-75-77
ادامه بردارها

فیلم جلسه 12 - ادامه بردارها

بردار-قسمت12حل سوال هاي گاجمباحث:تصوير و قرينه بردارنامساوي كوشي-شوارتزشماره سوال ها:111-113-117-119 ...
ادامه بردارها

فیلم جلسه 13 - ادامه بردارها

بردار-قسمت13مرور ضرب خارجيوادامه تدريس ضرب خارجيويژگي هاي ضرب خارجيرابطه لاگرانژضرب مضاعفحل سوال 129 ...
ادامه بردارها

فیلم جلسه 14 - ادامه بردارها

بردار-قسمت14حجم متوازي السطوححجم هرمحل سوال هاي درسنامه هاي 19و20 گاجمباحث:ضرب مختلطضرب خارجيرابطه ل ...
بردارها قسمت 15

فیلم جلسه 15 - بردارها قسمت 15

بردارها-قسمت15حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)مباحث: ضرب داخلي و خارجيروابط بين بردارها شرط دريك صفحه بود ...
خط وصفحه

فیلم جلسه 16 - خط وصفحه

نوشتن معادله خط - بردار هادي خط- معادله متقارن يا كانونيك - معادله پارامتري-زاويه بين 2خط.
خط و صفحه

فیلم جلسه 17 - خط و صفحه

به دست آوردن بردار هادي -وضعيت نسبي 2خط(موازي -متقاطع-متنافر- منطبق)
خط و صفحه

فیلم جلسه 18 - خط و صفحه

نوشتن معادله خطبردار هادي خطمعادله متقارن يا كانونيكمعادله پارامتريزاويه بين 2خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 19 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت4مرورموازي و عمود بودن 2خطبه دست آوردن بردارهاديوضعيت نسبي 2خطبه دست آوردن نقطه تلاقيب ...
خط و صفحه

فیلم جلسه 20 - خط و صفحه

فاصله 2خط متقاطع-موازي - متنافر . منظور از فاصله كوتاه ترين فاصله 2خط است
خط و صفحه

فیلم جلسه 21 - خط و صفحه

حل تمرين از عمود مشترك و فاصله 2خط و فاصله نقطه از خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 22 - خط و صفحه

حل تمرين از مباحث خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 23 - خط و صفحه

1- حل تمرین از معادله خط 2- حل چند تمرین از گاج نقره ای. پیدا کردن زاویه ی بردار هادی با محورهای x,y ...
خط و صفحه

فیلم جلسه 24 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت9حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با محورها و صفحات مختصاتتقاطع 2خطدبير براي چند سوا ...
خط و صفحه

فیلم جلسه 25 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت10حل سوال هاي گاج درسنامه1از مبحثمعادله خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 26 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت 11حل سوال از گاج مباحث:زاويه خط با محورها و صفحات مختصات معادله خطتصوير وقرينه خط رو ...
خط و صفحه

فیلم جلسه 27 - خط و صفحه

خط وصفحه - قسمت 12حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با صفحات و محورهاي مختصاتتقاطع2خطبه دست آوردن نق ...
خط و صفحه

فیلم جلسه 28 - خط و صفحه

خط و صفحه - قسمت 13حل سوال هاي گاج از مباحث:بررسي وضعيت نسبي 2خطنقطه تلاقي 2خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 29 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت 14تدريس صفحهبه دست آوردن بردار نرمال در حالت هاي مختلف نوشتن معادله صفحه
خط و صفحه

فیلم جلسه 30 - خط و صفحه

وضعيت نسبي 2 صفحه موازي -منطبق -متقاطع و معادله فصل مشترك 2صفحه
خط و صفحه

فیلم جلسه 31 - خط و صفحه

نوشتن معادله صفحه گذرا از نقطه a و شامل خط فصل مشترك 2صفحه - وضعيت نسبي خط و صفحه
خط و صفحه

فیلم جلسه 32 - خط و صفحه

فاصله نقطه از صفحه- فاصله 2صفحه(متقاطع- موازي ) فاصله خط با صفحه - تصوير نقطه نسبت به خط
خط و صفحه

فیلم جلسه 33 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت15حل سوال هاي گاج از مباحث:تصويرو قرينه نقطه روي صفحهتصويرو قرينه نقطه روي خط
معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس

فیلم جلسه 34 - معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ...

ماتريس : معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس - تعداد سطر ها و ستون ها تعريف انواع ماتريس :(مربعي -اث ...
ماتريس

فیلم جلسه 35 - ماتريس

حل سوال هاي گاج (بيشتر مضارب فرد)
ماتريس

فیلم جلسه 36 - ماتريس

ماتريس : حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)
ماتريس قسمت 4

فیلم جلسه 37 - ماتريس قسمت 4

ماتريس-قسمت4تدريس: ماتريس كهاد همسازه وارون پذيري ماتريس به دست آوردن دترمينان با بسط دادنروش محاسبه ...
ماتريس قسمت 5

فیلم جلسه 38 - ماتريس قسمت 5

ماتريس-قسمت5خواص دترمينانويژگي هاي 1تا7دترمينان از كتاب درسينكته براي ضرب ماتريس قائم در افقي
ماتريس قسمت 6

فیلم جلسه 39 - ماتريس قسمت 6

ماتريس-قسمت6حل سوال هاي گاجمباحث:ماتريس كهاددترمينان و ويژگي هاي دترمينانشماره سوال ها:53-55-57-59-6 ...
ماتريس قسمت 7

فیلم جلسه 40 - ماتريس قسمت 7

ماتريس-قسمت7ادامه ماتريس وارون ماتريس الحاقيويژگي هاي دترمينان وارون و الحاقيدترمينان ماتريس واندرمو ...
ماتريس قسمت 8

فیلم جلسه 41 - ماتريس قسمت 8

ماتريس- قسمت8ماتريس تجانسماتريس تقارن نسبت به محورهاي مختصات و مبداتقارن نسبت به نيمسازهاي محورهاي م ...
ماتریس و دترمینان

فیلم جلسه 43 - ماتریس و دترمینان

حل تست از کتاب گاج نقره ای شماره های فرد از 53 تا 120
تدریس ماتریس و دترمینان

فیلم جلسه 44 - تدریس ماتریس و دترمینان

تدریس ماتریس و دترمینان تحلیلی و حل تمرین از :تست های شماره فرد از 120 الی 140 کتاب گاج نقره ای
دستگاه معادلات خطی

فیلم جلسه 45 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطی 2 مجهولی و 3 مجهولیحل دستگاه به روش ماتریس وارونحل دستگاه به روش گرامرحل ...
وارن ماتریس

فیلم جلسه 46 - وارن ماتریس

تدریس وارون ماتریس از طریق ماتریس الحاقی و روش گوس جردنحل تمرین : تست های شماره 147 و 149 و 151 و 1 ...
ماتریس همسازه

فیلم جلسه 47 - ماتریس همسازه

تدریس ماتریس همسازه - ماتریس الحاقی - ماتریس وارونحل تمرین :تست های فرد از 156 تا 176 کتاب گاج نقر ...
دستگاه معادلات خطی

فیلم جلسه 48 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطیحل تست های فرد از شماره 5 تا 34 کتاب گاج نقره ای ( فصل 5 ) 
مقاطع مخروطي قسمت 1

فیلم جلسه 49 - مقاطع مخروطي قسمت 1

مقاطع مخروطي-قسمت1تعريف بيضيكانون و فاصله كانونيقطرهاي بيضيخروج از مركز بيضينوشتن معادله بيضيمركز بي ...
تدریس و حل تمرین بیضی

فیلم جلسه 50 - تدریس و حل تمرین بیضی

حل شماره های فرد از 94 تا 110 ( فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج ) 
مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 51 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمی و حل چند مثال
مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 52 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمیحل تمرین و تست ( تست 200 تا 209 فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج نقره ای )
مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 54 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت5هذلولي استفاده از معادله گسترده براي رسم شكل و به دست آوردن پارامترهاي بيضي انواع ...
مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 55 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت6هذلولي حل سوال از مباحثمجانب ها و معادله هذلولي
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 56 - مقاطع مخروطی

تعریف دایره :مکان هندسی نقاط ثابتی از صفحه است، که فاصله اش از یک نقطه ثابت، مقدار ثابتی است.
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 57 - مقاطع مخروطی

ـدریس:معادله دایره، حل مثال:5، 9، 2، 11
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 58 - مقاطع مخروطی

حل مثال های مهم و پر کاربرد کنکوری
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 59 - مقاطع مخروطی

تدریس:دوران مقاطع مخروطی، هذلولی مایل، تابع همو گرافیکی و حل مثال
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 60 - مقاطع مخروطی

حل مثال: 111، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 61 - مقاطع مخروطی

تجزیه تحلیل آزمون غیر حضوری 1393/07/25 هندسه تحلیلی   آزمون قلمچی 
 مقاطع مخروطی

فیلم جلسه 62 - مقاطع مخروطی

تجزیه  و تحلیل آزمون غیر حضوری 9 آبان ماه 93
خط و صفحه-بردار

فیلم جلسه 63 - خط و صفحه-بردار

صفحهحل تمرين از مباحث زير:معادله صفحهبردار نرمال صفحهتقاطع صفحه هافاصله نقطه از صفحهفاصله دوصفحهعمود ...
خط و صفحه-بردار

فیلم جلسه 64 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه حل سوال از كتابي غير گاجنوشتن معادله صفحهبردار نرمال معادله خط دبير با مرور نكات هر مبحث ب ...
خط و صفحه-بردار

فیلم جلسه 65 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه-بردارادامه حل سوال هانقطه تلاقيفاصله نقطه از صفحهانواع حالت هاي نوشتن معادله صفحهزاويه بين ...
مرور سهمی

فیلم جلسه 66 - مرور سهمی

مرور سهمیخلاصه مفاهيم نكات معادله سهمیپارامتر سهمیوتر كانونی مختصات كانون و راسمحور تقارن خط هادیحل ...
مرور بيضی

فیلم جلسه 67 - مرور بيضی

مرور بيضیخلاصه مفاهيم و نكات بيضیمختصات كانون ها-مركزقطرهاي كانونی و ناكانونیطول وتر كانونیخروج از م ...
آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 68 - آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100خط -قسمت 1معادله خط: متقارن كانونيك و پارامتريبه دست آوردن بردار هادي خطوضعيت نسبي 2خط: مت ...
ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 69 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا 100خط -قسمت 2طول عمود مشتركراستاي عمود مشتركمعادله عمود مشتركتصوير و قرينه نقطه نسبت به خطفاصل ...
ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 70 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100صفحه-قسمت1معادله صفحه به دست آوردن بردار نرمال صفحه مثال هاي هر مبحث همزمان با تدرسي حل مي ...
ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 71 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا100صفحه-قسمت 2ادامه معادله صفحهفاصله نقطه از صفحهوضعيت نسبي خط و صفحه تقاطع خط و صفحهقرينه نقطه ...
ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 72 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس- قسمت 1دترمينانوارون پذيريبه دست آوردن درآيه واقع بر ماتريس وارونماتريس الحاقيبه دست ...
ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

فیلم جلسه 73 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس-قسمت 2ادامه به دست آوردن عنصر ماتريس وارونشرايط برقراري اتحادها در ماتريس هاروابط مي ...
جمع بندی تحلیلی

فیلم جلسه 74 - جمع بندی تحلیلی

تدریس:مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، هذلولی، سهمی) حل مثال و یاآاوری
جمع بندی تحلیلی

فیلم جلسه 75 - جمع بندی تحلیلی

ندریس:طول مماس مشترک خارجی و حل مثال های مهم