فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

جزوه جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

تست های شماره 1 الی 10