فیلم جلسه 4 - بسته4: مثلثات (حل تست 13)

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

نمونه فیلم های همایش طلایی ریاضی تجربی ثابتی 98

لینک های مستقیم دانلود این فیلم