فیلم جلسه 3 - بسته3: لگاریتم، تابع نمایی، دنباله و مجموعه (حل تست 13)

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

نمونه فیلم های همایش طلایی ریاضی تجربی ثابتی 98

لینک های مستقیم دانلود این فیلم