فیلم جلسه 19 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ساز امتحان نهایی (قسمت سوم)

محمد علی امینی راد
محمد علی امینی راد

شبیه ساز امتحان نهایی زیست

وارد قسمت سوم از آزمون شبیه ساز شماره 3 شدیم، از سوال 53 تا آخر

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی زیست

Loading

فیلم جلسه 1 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

با حل نمونه سؤال نهایی بزرگساران دیماه 97، اولین و تنهاترین نهایی ای که برای نظام جدید، خودِ آموزش و ...

فیلم جلسه 2 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 3 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 4 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 5 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 6 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 7 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 8 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.

فیلم جلسه 9 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان ...

با حل دومین نمونه سؤال تشریحی امتحان نهایی برای سال دوازدهم در خدمت شما هستیم، خب همونطور که صحبت شد ...

فیلم جلسه 10 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل دوم رسیدیم. شامل 7 سوال از این فصل

فیلم جلسه 11 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل سوم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل

فیلم جلسه 12 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل چهارم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل

فیلم جلسه 13 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل پنجم رسیدیم. شامل 4 سوال از این فصل

فیلم جلسه 14 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل ششم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل

فیلم جلسه 15 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل هفتم رسیدیم. شامل 2 سوال از این فصل

فیلم جلسه 16 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل هشتم رسیدیم. شامل 4 سوال از این فصل

فیلم جلسه 17 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

شنیدم که امتحان زیست دارید اونم از نوع نهاییش و حسابی هم درگیرش هستید خب! ما ابرآزمون رو براتون آما ...

فیلم جلسه 18 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

وارد قسمت دوم از آزمون شماره 3 شدیم، از سوال 25 تا 52

فیلم جلسه 19 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

وارد قسمت سوم از آزمون شبیه ساز شماره 3 شدیم، از سوال 53 تا آخر

محصولاتی که شامل این محتوا هستند